Albanian children in the UK

Albanian children in the UK – photo by Sophia Hoxha

A number of members of UK Albanian Professionals (UKAP) will be running the Ealing Half Marathon on 29th September 2013 in order to raise funds in support of “Shpresa Foundation”. Shpresa are currently working towards the accreditation of the Albanian language into the GCSE curriculum.

If this is to be achieved it would mean that the UK secondary schools will be able to offer GCSE Albanian as an elective subject to their Albanian and other students who wish to study it. This will no doubt benefit everyone in our community and especially the thousands of Albanian pupils in the UK schools.  UKAP and Shpresa aim to ensure that Albanian children are given the opportunity to know the grammar and be fluent in our ancient, beautiful language. Your help is truly appreciated!

If you wish to donate then please do so by following the link: http://www.justgiving.com/UKAP-Albanian-GCSE

Otherwise you can make a donation in the following bank account (these donations will be acknowledged):

Details of the account:
Name D Bilali
Bank Account: 96957328
Sort Code: 600137
Transfer Message: Albanian GCSE

All the contributions – no matter how small will help for this great cause!

Team UKAP:  Driton Bilali (Point of contact UKAP RUN), Ornela Haxhia, Florjan Osmani, Bujar Metaj, Ella Hoxha, Majlinda Prendi, Nevila Reci, Artan Llabjani, Eduard Alia

Albanian children in the UK

Femije shqiptare te Britanise – fotografuar nga Sophia Hoxha

Një numër i anëtarëve të rrjetit të profesionistëve shqiptarë në Mbretërinë e Bashkuar (UK Albanian Professionals, UKAP) do të marrin pjese në maratonën në Ealing me 29 shtator 2013, me qëllimin për të ngritur fonde në mbështetje të fondacionit “Shpresa”. Fondacioni Shpresa po punon drejt akreditimit të gjuhës shqipe në kurrikulumin e shkollave të mesme në Mbretërinë e Bashkuar.

Nëse mund të arrihet ky objektiv, shkollat e mesme në Mbretërinë e Bashkuar do të jetë në gjendje të ofrojnë gjuhën shqipe si lëndë për nxënësit e tyre shqiptarë në GCSE. Pa dyshim që kjo do ishte një arritje shumë me rëndësi për komunitetin tonë ketu dhe vecanërisht për mijërat e nxënësve shqiptarë në shkollat e mesme të Mbretërisë së Bashkuar. Me këtë projekt UKAP dhe Shpresa synojnë kryesisht që të sigurojnë që fëmijëve shqiptarë t’u jepet mundësia të mësojnë gramatikën e gjuhës tonë të lashtë e të bukur. Ndihma juaj do bënte nje diference të madhe!

Nëse ju dëshironi të dhuroni atëherë ju lutemi ta bëni këtë duke ndjekur lidhjen: http://www.justgiving.com/UKAP-Albanian-GCSE

Përndryshe ju mund të bëni një donacion në llogarinë bankare të mëposhtme (donatorët do falënderohen publikisht):

Detajet e llogarisë:

Emri: D Bilali
Llogaria: 96957328
Sort Code: 600137
Mesazh i transfertes: GCSE Shqip

Ju faleminderit!

Ekipi i UKAP: Driton Bilali (kontakt për UKAP Run for Albanian GCSE), Ornela Haxhia, Florjan Osmani, Bujar Metaj, Ella Hoxha, Majlinda Prendi, Nevila Reci, Artan Llabjani, Eduard Alia