Perparim Rama

Perparim Rama

Below you’ll read part of text from “The whole world is here: migrants from every nation on Earth call London home” published yesterday on The Times. Coincidentally Mr Rama will represent Kosovo at the 13th International Architecture Exhibition in Venice, the world’s largest and most prestigious showcase of architecture. This is first time that Kosovo will be presented there among 55 other countries.

….It was also fear that brought Perparim Rama here. But it is success that makes him stay. The 36-year-old architect from Kosovo runs his own firm in Acton. He has designed the tallest building in the Balkans, advised on planning for the Olympic legacy and despite the downturn, is still hiring British tradesmen for ne commissions in Nigeria, Albania, and his hometown of Pristina.

“I’m employing Londoners to make the interiors, and shipping them over. Those collaborations make us very competitive.”

His newly independent homeland is still not recognised as an Olympic nation, but that won’t stop the Kosovans of Swiss Cottage and Kilburn cheering on their judo champion, Majlinda Kelmendi, when she competes under a neutral Olympic flag.

He arrived as a teengar in the summer of 1992, as the Balkans descended into bloodshed, but the city offered more than safety.

“On my passport it said Yugoslavia, but of course that didn’t exist anymore. What did Kosovan mean then? Nothing. I have never felt I was part of Serbia. Ethnic Albanian, okay, but I’m from a region called Kosovo that’s not part of Albania. So there was an identity crisis. The label of ‘Londoner’ solved it.

“You’re on an equal platform when you are in London. You have the same claim as anyone else, whether you’re Frenchman coming here, an American, an Iranian, a Mancunian or a Scotsman. I can’t say to Brits I’m British. But I can say I’m proud Londoner. This is where I feel I belong. Coming here was like being reborn.”

The city has a detoxifying force, he says, for those escaping ethnic and religious divisions. “There are new rules in new territory. The reason you were fighting each other no longer exists.”

The Kosovan has a Serbian hairdresser – “Vlad, a brilliant guy” – and counts Croats among his friends, something that matters back home.

“Things that happen here can change the situation back home. By developing these relationships here, that can feed back into the relationship between Kosovo and Serbia there. That sort of triangulation can have quite an impact.”…

Source:
http://www.thetimes.co.uk/tto/news/uk/article3408562.ece

Perparim Rama

Perparim Rama

Gazeta kombëtare britanike The Times dje ka botuar një artikull rreth imigrantëve të cilët kanë arritur suksese në Londër, ndër ta edhe arkitekti shqiptar Përparim Rama. Koincidentalisht Përparim Rama para ca ditësh u përzgjodh që ta përfaqesoj Kosovën në Bieanelën prestigjioze të Arkitekturës në Venedik.

Më poshtë është përkthimi i pjesës nga artikulli “E tërë bota është këtu: imigrantët nga secili komb në botë e quajnë Londrën shtëpi”  ku përmendet Përparim Rama.

…Është gjithashtu frika e cila e solli Përparim Ramën këtu. Por është suksesi që e bën atë të qëndroj. Arkitekti 36 vjeçar nga Kosova drejton firmën e tij në Acton (Londër). Ai ka dizajnuar ndërtesën më të lartë në Ballkan, ka këshilluar rreth planifikimit për trashëgimin Olimpike dhe edhe pse ekonomia qëndron keq, ai ende punëson zanatlinjë britanik për kontratat në Nigeri, Shqipëri dhe në qytetin e tij në Prishtinë.

“Unë punësoj Londinezë që të bëjnë interiore, të cilat i transportojmë atje. Këto bashkëpunime na bëjnë shumë konkurrues.”

Vendlindja e tij e rishtasi e pavarur ende nuk është njohur nga kombi Olimpik, por kjo nuk do t’i ndaloj kosovarët e Swiss Cottage-it dhe Kilburn-it të brohorisin për xhudo kampionen e tyre, Majlinda Kelmendin, kur ajo do të garoj nën flamurin neutral Olimpik.

Ai erdhi këtu si tinejxher në verën e vitit 1992, derisa Ballkani po katandisej në gjakderdhje, por Londra i ofroj më shumë se siguri.

“Në pasaportën time shkruante Jugosllavi, por natyrisht ajo nuk ekzistonte më. Çka do të thotë Kosovar pra? Asgjë. Unë kurrë nuk jam ndjerë të isha pjesë e Serbisë. Shqiptarë, okej, por unë jam nga regjioni që quhej Kosovë dhe që nuk është pjesë e Shqipërisë. Kështu që ishte një krizë identiteti. Etiketa “londinez” e zgjodhi këtë problem.

“Ti je në një platformë të barabartë kur je në Londër. Ti ke hise të njejtë si çdokush tjetër, si të ishit françez që keni ardhur këtu, amerikan, iranian, mançesteras apo skocez. Unë nuk mund t’i them britanikëve se jam britanik. Por mund të them se jam një londinez krenar. Ndihem që i përkas këtij qyteti. Ardhja ime këtu ishte sikur një rilindje.”

Qyteti ka një forcë detoksifikuese, thotë ai, për ata që ikin nga ndarjet etnike dhe religjioze. “Ka rregulla të reja në territor të ri. Arsyeja që ju po luftonit me njëri tjetrin nuk ekziston më.”

Kosovari ka një floktar serb – “Vladi, është një çun fantastik” – dhe numëron kroatët në mesin e miqëve të tij, dicka që çon peshë në vendlindje.

“Gjërat që ndodhin këtu ndërrojnë situatën në vendlindje. Duke zhvilluar këto marrëdhënie këtu, kjo ushqen marrëdhëniet në mes Kosovës dhe Serbisë atje. Ky lloj i triangulacionit mund të ketë një ndikim të madh.”…

Burimi:
http://www.thetimes.co.uk/tto/news/uk/article3408562.ece