Silver Filigree masters working in Prizren, Kosovo

Silver Filigree masters working in Prizren, Kosovo

On 8 November, from 10.30 – 5.00, a unique chance to see a Kosovan craftsman at work making silver filigree jewellery will be hosted by the Cambridgeshire Folk Museum. The demonstration is part of the twinning of the Cambridge-based museum with the Ethnological Museum in Pristina and marks the beginning of a project to share skills and experiences between the two museums, and to share the culture of the countries with one another. The project has been enabled through the financial support of the British Embassy in Pristina and The Ideas Partnership NGO supporting Kosovo’s cultural heritage.

  • For more information about the Kosovo Ethnological Museum, contact Bekim Xhemili/ Valon Shkodra on bekimxhemili@hotmail.com/ vshkodra@hotmail.com or see the Muzeu Etnologjik group on Facebook
  • For more information about The Ideas Partnership NGO, contact Elizabeth Gowing on theideaspartnership@gmail.com or see www.theideaspartnership.org
  • For more information about the Cambridgeshire Folk Museum, see www.folkmuseum.org.uk

If you are interested to attend please confirm via:
https://www.facebook.com/events/193360070788922/

Silver Filigree masters working in Prizren, Kosovo

Silver Filigree masters working in Prizren, Kosovo

Me 8 nëntor nga 10.30 – 17.00, është një shancë unike që të shihen mjeshtrat kosovarë duke punuar me filigran të argjent në muzeun Cambridgeshire Folk Museum. Ky demonstrim është pjesë e binjakëzimit të këtij muzeut të Cambridge-it me Muzeun Etnologjik të Prishtinës dhe shenjëzon fillimin e projektit të ndërrimit të mjeshtërive dhe eksperiencave në mes të këtyre dy muzejeve, dhe të ndarjes së kulturave në mes dy vendeve. Ky projekt u mundësua nga përkrahja financiare e Ambasadës Britanike në Prishtinë dhe OJQ-së Partnershipi i Ideve që përkrahë trashëgiminë e Kosovës.

– Për më shumë informata rreth Muzeut Etnologjik të Kosovës, kontaktoni Bekim Xhemilin apo Valon Shkodrën në bekimxhemili@hotmail.com dhe vshkodra@hotmail.com apo vizitoni faqen e kwtij muzeu në Facebook
– Për më shumë informata rreth OJQ-së Partnershipi i Ideve, kontaktoni Elizabeth Gowing në theideaspartnership@gmail.com apo vizitoni www.theideaspartnership.org
– Për më shumë informata rreth Cambridgeshire Folk Museum, vizitoni www.folkmuseum.org.uk
Nëse jeni të interesuar që të merrni pjesë ju lutemi që ta konfirmoni nëpërmjet:
https://www.facebook.com/events/193360070788922/