Kosova: Diaspora Sends Home 500 Million Euros Annually

Kosova: Diaspora Sends Home 500 Million Euros Annually

The Kosovan diaspora, mainly in Western Europe, according to experts, continue to be a major source of income for many Kosovo families.

“Their primary objective is to support their families in Kosovo, which [in turn] contributes to a lower level of poverty [in the country],” says Edita Krasniqi, an economist.

She says Kosovo lacks an investment fund focusing on diaspora investments.

“Without remittances it would be impossible for Kosovars to maintain their lifestyle, which is higher than their income and GDP per capita, as statistics suggest,” says Seb Bytyci, executive director of the Balkans Policy Institute (IPOL).

Leke Gjonaj, head of the Kosovar-German Economic Association, told SETimes that many living abroad are eager to invest in Kosovo, but cannot find an adequate business environment.

“I hear many complaints from those wanting to invest in Kosovo, that when they go and plan their investment, due to bureaucratic procedures, are unable. It takes months to open a business in Kosovo; people do not have the time,” says Gjonaj.

Kosovo Central Bank data indicates that diaspora remittances for the first three months of 2011 increased by about 4%, compared to the same period in 2010. According to the Bank, Kosovars living abroad send more than 500m euros to their families in Kosovo annually.

Sokol Havolli, an economist at the Central Bank, told Koha that in the first quarter of this year [2011], remittances reached 111.3m euros, compared to 103m euros in the same period last year.

Source and the whole article:
http://www.unpo.org/article/13542

Kosova: Diaspora Sends Home 500 Million Euros Annually

Diaspora i sjell Kosovës 500 milion Euro në vit

Diaspora e Kosovës sipas ekspertëve vazhdon të jetë kontribuesi kryesor i të hyrave për shumë familje kosovare.

“Objektivi i tyre primar është që të përkrahin familjet e tyre në Kosovë, gjë kjo që kontriboun në një shkallë më të ulët të varfërisë,” thotë Edita Krasniqi, ekonomiste.

Ajo thotë se Kosovës i mungon fondi investues që fokusohet në investimet e diasporës.

“Sipas statistikave, pa remitanca do të ishte e pamundur që kosovarët të mbanin stilin e tyre të jetës, që është më i lartë se të ardhurat e tyra dhe GDP-ja për kokë banori,” thotë Seb Bytyci, drejtor ekzekutiv i Institutit Ballkanik të Politikave (IPOL).

Lekë Gjonaj, kryetar i Shoqatës Ekonomike Kosovaro-Gjermane, i that SETimes se shumë ngag ata që jëtojnë jashtë janë të interesuar që të investojnë në Kosovë, por nuk mund të gjejnë atmosferë adekuate biznesi.

“Unë dëgjoj shumë ankesa prej atyre që dojnë të investojnë në Kosovë, që kur shkojnë dhe planifikojnë investimet e tyre, për shkak të procedurave byrokraktike, nuk munden. Duhet muaj të tërë që të hapet një biznes në Kosovë; njerzit nuk e kanë atë kohë,” tha Gjonaj.

Të dhënat nga Banka Qëndrore e Kosovës tregojnë se remitancat e diasporës gjatë tre muajve të parë të  viti 2011 u rritën për 4%, krahasuar me periudhën e njëjtë në vitin 2010. Sipas kësaj banke, kosovarët që jetojnë jashtë ua dërgojnë familjeve të tyre në Kosovë më shumë se 500 milion euro në vit.

Sokol Havolli, ekonomist në Bankën Qëndrore, i tha Kohës se në qerekun e parë të këtij viti, remitancat arritën në 111.3 milion euro, krahasuar me 103 milion eura nga periudha e njëjtë në vitin e kaluar.

Burimi dhe i tërë artikulli në:
http://www.unpo.org/article/13542