Featured photo

We need 6 people aged between 18 and 24 to work on a photo documentary about the experience of life in london for young migrants.

You will receive full photographic training and have your work published in a limited edition book. There will be additional opportunities to have your work published in print and online. The New Londoners online magazine will also be featuring the project within its digital edition.

The project will take place on saturdays through June, July and August. You will be expected to attend at least three sessions per month in order to have your work featured in the final book.

If you would like to find out more please contact:

Migrants Resource Centre
Engaging Communities Project
sylvia@migrants.org.ukFeatured photo

Ne po kërkojmë 6 njerëz të moshave 18 – 24 që të punojnë në një foto dokumentar rreth eksperiencës së jetës të migrantëve të rinjë në Londër.

Ju do të keni trajnim të plotë fotografimi dhe fotot e tuaja do të publikohen në një libër me tirazh të limituar. Do të ketë edhe mundësi tjera që puna e juaj të publikohet në shtyp dhe onlajn. Magazina onlajn The New Londoners do ta përfshij këtë projekt brenda edicionit dixhital të tij.

Projekti do të mbahet të shtunave gjatë qershorit, korrikut dhe gushtit. Nga ju pritet që të merrni pjesë në së paku tri sesione brenda një muaji që puna e juaj të futet në librin përfundimtar.

Nëse dëshironi më shumë informata për këtë projekt kontaktoni:

Migrants Resource Centre

Engaging Communities Project

sylvia@migrants.org.uk