Sajmira Cairns of Mammy Jamia

Sajmira Cairns of Mammy Jamia

A Merseyside family firm, Mammy Jamia, behind a premium range of fruit preserves has won two new listings.

Mammy Jamia’s will be stocked in all 29 Booths’ stores across the North of England, while Asda has agreed to trial the brand in 25 of its London stores.

Booths are taking four jams – fig, pear, plum and ginger – while Asda has agreed to offer its customers fig, rhubarb, ginger and greengage.

Mammy Jamia’s was launched by Eastham-based wife and husband and wife Sajmira and Andrew Cairns in 2011, and also has listings with Tesco, Waitrose and Ocado.

There are currently eight jams in the range – fig, pear, rhubarb, apple, plum, greengage, ginger and quince.

All of the jams are based on an original recipe passed down through Albanian-born Sajmira’s mum, hence the name Mammy Jamia.

Mr Cairns met wife Sajmira when he was coaching football in Albania as part of voluntary work for Christian charity Pioneer People.

Mrs Cairns now works for Liverpool wealth fund manager Rathbone Brothers and her husband sells surgical equipment.

Initially the couple had 600 jars of jams made which sold out over six consecutive Saturdays on a stall in their local indoor food hall in Cheshire.

After their early success the couple distributed questionnaires to see what people thought of their products, and received very positive feedback.

They then sent off samples to supermarkets and were invited to London to pitch to the preserves head buyer for Sainsbury’s.

Before long their premium jam was being stocked in hundreds of stores nationwide.

In their first year of full production the brand sold more than 100,000 jars.

Links:
http://www.mammyjamias.co.uk/
http://goo.gl/sZHbk
Source and the whole article:
http://goo.gl/KH5VM

Sajmira Cairns of Mammy Jamia

Sajmira Cairns e Mammy Jamia-s

Kompania familjare nga Merseyside e Anglisë, Mammy Jamia, që qëndron prapa një rangu të madh të reçeleve të kualitetit të lartë kanë fituar edhe dy kontrata të reja.

Mammy Jamia do të shitet në 29 dyqanet e Booths të Anglisë Veriore, derisa Asda janë pajtuar që të testojnë markën në 25 dyqanet e saja në Londër.

Booths do të shesin katër lloje të reçeleve – fikut, dardhës, kumbullës dhe xhenxhefilit – deri sa Asda do t’i shesin blerësve të tyre reçele fiku, raveni, xhenxhefili dhe kajsije të gjelbërt.

Mammy Jamia u themelua nga gruaja Sajmira dhe burri Andrew Cairns në vitin 2011, dhe produktet e tyre shiten gjithashtu edhe në Tesco, Waitrose dhe Ocado.

Momentalisht jane 8 lloje të reçeleve në shitje, të: fikut, dardhës, ravenit, mollës, kumbullës, xhenxhefilit, kajsisë së gjelbërt dhe ftoit.

Te gjitha reçelet janë bazuar në recetat që janë trashëguar nga nëna e Sajmirës në Shqipëri, prej nga vie edhe emri Mammy Jamia.

Zt Cairns e njoftoi gruan e tij kur po stërvistë futbollistat në Shqipëri si pjesë e punës së tij vullnetare për shoqatën bamirëse të krishterë Pioneer People.

Zonja Cairns tash punon për kompaninë investuese Rathbone Brothers kurse burri i saj shet mjete kirurgjike.

Fillimisht ky çift prodhuan 600 poça reçeli të cilat u shitën gjatë gjashtë të shtuneve në një treg të mbyllur të Cheshire-it.

Pas suksesit të fillimit çifti shpërndanë pyetësorë që të kuptojnë se çka mendojnë njerëzit për produktet e tyre, dhe morën përgjigje shumë pozitive.

Pas kësaj ata dërguan mostrat te supermarketet dhe u thirrën në Londër që t’i prezentojnë reçelet tek Sainsbury’s. Dhe shumë shpejt reçelet e tyre të kualitetit të lartë u plasuan në qindra dyqane në mbarë britaninë.

Gjatë vitit të parë të prodhimi të plotë kjo firmë shiti më shumë se 100,000 poça reçeli.

Vegëza:

http://www.mammyjamias.co.uk/

http://goo.gl/sZHbk

Burimi dhe artikulli i plotë:

http://goo.gl/KH5VM

%d bloggers like this: