Solid Limited, www.solidlimited.co.uk

Solid Limited, www.solidlimited.co.uk

When you start up in business it is tempting to think that you don’t need an accountant, that figures should be fairly straightforward and that preparing your own accounts is one easy way to save money.  Very soon the reality of complex legislation and time consuming HMRC returns sets in and the thought of using an accountant becomes more desirable.

The fact is that using an accountant can save not only money but time thereby allowing you to concentrate on your business.  But with so many accountants available just how do you choose which accountant will suit you best?  After all, standard accountancy services including Accounting • Bookkeeping • Payroll • CIS • Self Assessment • Tax Returns • VAT Returns are offered by most accountants.  So what sets one accountant over another?

At Solid Ltd we never lose sight of the fact that we are there to serve our clients not the other way round.  We continuously strive to work to our three founding aims and believe our clients have the right to expect us to meet these goals at all times.  Our aims are:

To provide personalised accountancy solutions

We understand that your business is your business and that every business is unique.  For that reason we work with you to identify the level of accounting support that is right for your business.  As your business grows we are there to provide the changing levels of support that you need.  For example as your turnover grows you may move into the VAT bracket or may take on staff and need help with payroll calculations and returns.

Whatever your needs, the important thing is that the solutions offered and associated charges are right for your business so if you don’t need VAT services then we won’t charge you for them.

To provide a superior level of customer service

There are far too many business relationships in this world which depend on a reference number and little else.  We believe that the relationship between client and accountant cannot work in this way and will only succeed when it is based on true partnership.  The deeper understanding we have of both you and your business the more we can help you to succeed.

Understanding only comes through regular dialogue and meetings.  This helps us to help you to remain on top of your changing accounting needs as well as enabling us to be proactive in bringing marketplace and regulatory changes to your attention.

To provide all the advice and support our clients need

Following on from providing superior levels of customer service comes the need to provide advice and support to help our clients to understand and grow their business.  Our clients know that they can contact us at any time for support and guidance.  As part of this support package we offer free access to and training in the “KashFlow” software accounting package.  This provides you with an accounting package whilst at the same time helping us to monitor and manage your accounts.

Of course, the worry is that advice and support may come at a price.  We understand the need to monitor and control costs and how this might affect business decisions.  Because of this we offer fixed price or fixed monthly support packages.  That way you know how much you will have to pay and there will be no surprises.
By meeting our founding aims we are confident that Solid Ltd is providing its clients with not just basic accountancy but a partnership that will grow and develop as the business develops.  We believe you have the right to expect this from your accountant whether you are a one man band or a larger organisation.   Whilst it is naturally in our financial interests for you to succeed, we take it as a point of pride to help you to grow a strong business which will be there for years to come.

http://www.solidlimited.co.uk/

Solid Limited, www.solidlimited.co.uk

Solid Limited, www.solidlimited.co.uk

Kur filloni një biznes është joshëse të mendoni se ju nuk keni nevojë për një kontabilist, të dhënat duken të jenë relativisht të thjeshta dhe përgatitja e raporteve tuaja financiare duket si një mënyrë e lehtë që të ruani para. Shumë shpejt fillon të dal në pah realiteti i legjislacionit kompleks, pregaditja e raporteve tatimore merr shumë kohë dhe mendimi që të përdoret një kontabilist bëhet më i dëshirueshëm.

E vërteta është se nëse përdorni një kontabilist (llogaritar) jo që ai/ajo mund t’ju ruaj paratë por edhe kohën duke ju mundësuar juve që të koncentroheni në biznes. Por me një zgjedhje kaq të madhe të kontabilistëve si do ta zgjidhni atë që ju përshtatet më së shumti juve? Megjithatë, shërbimet standarde të kontabilitetit përfshi Accounting, Bookeeping, Payroll, CIS, Self Assessmnet, Tax Returns, VAT Return ofrohen nga shumica e kontabilistëve. Atëhere çka e dallon një kontabilist nga tjetri?

Tek Solid Ltd ne kurrë nuk largohemi nga fakti se jemi këtu që t’i shërbejmë klientëve tonë, dhe jo anasjelltas. Ne vazhdimisht i përmbahemi tri synimeve themelore tona të punës dhe besojmë se klientët tonë kanë të drejtë që të presin nga ne që t’i përmbahemi këtyre tri caqeve gjatë gjithë kohës.

Synimet tona janë:

Të ofrojmë zgjedhje të personalizuara të kontabilitetit

Ne e kuptojmë se biznesi juaj është biznesi juaj dhe çdo biznes është unik. Për këtë arsye ne punojmë me ju që të identifikojmë nivelin e përkrahjes në kontabilitet që është i përshtatshëm për biznesin tuaj.

Me rritjen e biznesit tuaj rritet edhe niveli i nevojave tuaja, ne jemi ketu qe t’ju ofrojmë dhe mundësojmë nivelet  e nevojshme. Për shembull, të hyrat tuaja rriten dhe ju mund të kaloni në të ashtuquajturën “VAT barcket” dhe nevoja për tu regjistruar për VAT shfaqet ose do t’ju duhet të merrni punëtorë dhe të keni nevojë për ndihmë rreth kalkulimeve të pagave dhe përgaditjen e raporteve të fundvitit.

Çfarëdo nevoja që të keni, e rëndësishme është që zgjidhjet e ofruara dhe çmimet përcjellëse janë ato që duhen të jenë për biznesin tuaj, kështu p.sh. nëse nuk keni nevojë për VAT shërbime ne nuk do të kërkojmë që ju të paguani për ato.

Të ofrojmë nivel superior të shërbimit të konsumatorit

Në këtë botë ka për së tepërmi marrëdhënie biznesi që varen nga numri i referencës dhe asgjë më shumë. Ne besojmë se relacioni në mes të klientit dhe kontabilistit nuk mund të ketë sukses në këtë formë por mund të ketë sukses vetëm atëhere kur bazohet në partneritet të vërtetë. Sa më thellë që ne i kuptojmë të dyjat, juve dhe biznesin tuaj, aq më tepër ne mund t’ju ndihmojmë që të keni sukses.

Mirëkuptimi vjen vetëm nëpërmjet dialogut të rregullt dhe takimeve. Kjo na ndihmon ne që t’ju ndihmojmë që të qëndroni në maje të ndërrimeve të nevojave tuaja kontabiliste si dhe duke na mundësuar që të jemi më proaktiv që t’ju informojmë me ndërrimet regulative dhe ato të tregut.

Që të ofrojmë të gjitha këshillat dhe përkrahjen për të cilat klientët tonë kanë nevojë

Si vazhdim i standardit të lartë të shërbimit për klientët vie nevoja e ofrimit të këshillimit dhe
përkrahjes ndaj kilentëve tonë që të kuptojnë dhe të rrisin biznesin e tyre. Klientët tanë e dinë se mund të na kontaktojnë në çdo kohë për përkrahje dhe udhëzime. Si pjesë e kësaj përkrahjeje ne ofrojmë çasje dhe trajnim falas të softuerit “KashFlow”, softuer ky i kontabilitetit. Kjo ju pajisë me një pako të kontabilitetit dhe njëkohësisht na ndihmon ne që të monitorojmë dhe menaxhojmë llogaritë tuaja.

Natyrisht, ka brengosje se ky këshillim dhe kjo përkrahje mund të kushtoj. Ne e kuptojmë nevojën e monitorimit dhe kontrollimit të harxhimeve dhe si kjo mund të ndikoj në vendimet e biznesit. Për këtë arsye ne ofrojmë çmim fiks apo pako fikse mujore të përkrahjes. Në këtë mënyre ju e dini se sa do të paguani dhe nuk do të ketë befasi.

Duke ju përmbajtur synimeve tona themelore ne jemi konfident se Solid Ltd i ofron klientëve të vet jo vetëm kontabilitet bazik por edhe partnership që do të rritet dhe zhvillohet ashtu si biznesi zhvillohet. Ne besojmë se ju keni të drejtën që të prisni këtë nga kontabilisti juaj pa marrë parasysh se a e jeni ju një bend njëanëtarësh apo një organizatë e madhe. Deri sa është e natyrshme që është në interesin tonë financiar që ju të keni sukses, ne e marrim atë si një shkallë krenarie që t’ju ndihmojmë të rrisni një biznes të fortë që do të ekzistoj me vite të tëra.

http://www.solidlimited.co.uk/