Family: Mrs Danushi and her children (left to right) Aalissia, Keiren, Eli and Aaliyah can only communicate with Mr Danushi via Skype

Family: Mrs Danushi and her children (left to right) Aalissia, Keiren, Eli and Aaliyah can only communicate with Mr Danushi via Skype

An Albanian immigrant who has been forced to leave Britain after 12 years has been unable to meet his newborn daughter since moving back to his native country a year ago.

Mr Danushi, 30, has been continuously renewing his visa for the past 12 years, and recently applied for ‘indefinite leave to remain’ so he could stay in his adopted home permanently. He says the Home Office advised him to return to Albania in August last year to get his papers in order – but new legislation means he is unable to re-enter the UK.

His wife Theresa says she is struggling to cope without him, and has launched an appeal to the authorities to allow him to return to Britain.

Source and whole article:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2398893/Albanian-father-demands-reunited-children-UK-having-visa-application-rejected.html

Family: Mrs Danushi and her children (left to right) Aalissia, Keiren, Eli and Aaliyah can only communicate with Mr Danushi via Skype

Familja: Znj Danushi dhe femijet e saj (nga e majta ne te djathte) Aalissia, Keiren, Eli dhe Aaliyah mund te komentojne me Zt Danushin vetem me Skype

Imigranti shqiptar i cili u detyrua ta lëshonte Britaninë pas 12 viteve nuk ka mundur ta takoj vajzën e tij të posalindur që kur u kthye në Shqipëri para një viti.

Zt Edmond Danushi (30 vjeç), vijimisht e ka vazhduar vizën gjatë 12 viteve të fundit, dhe së fundi ka aplikuar për “lejeqëndrim të pakufizuar” me qëllim që të jetoj në vendin e tij të adaptuar përgjithmonë, por Home Office-i e kishin këshilluar ate që të kthehej në Shqipëri në gusht të vitit të kaluar që të përgadiste dokumentat – por legjislacioni i ri po e bllokon ri-hyrjen e tij në Britani.

Gruaja e tij Theresa tha se ajo po e ka shumë vështirë të mbijetoj pa te dhe ka lançuar një apel ndaj autoriteteve që t’i mundësohet atij kthimi në Britani.

Burimi:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2398893/Albanian-father-demands-reunited-children-UK-having-visa-application-rejected.html